Blog

#dyddmiwsigcymru 2018

Posted on :

Dyma cyfres o luniau  Gig Dydd Miwsig Cymru, Ysgolion Bryntawe a Gwyr. Lle gwych i ga’l gig!!

Dydd Mwisig Cymru Hapus Bawb!!

 

 

SaveSave

SaveSave

Cyn y Seremoni – #Prewedding Ceremony

Posted on :

Them instagram yr wythnos hon o’dd lluniau cyn y seremoni…Dyma’r casgliad

This weeks instagram theme was the preceremony images…below is the collection

SaveSave

Paratoadau’r Bore | #morningprep

Posted on :

Ar fore’r briodas dwi fel arfer yn cyrraedd ty y briodferch tua awr a hanner cyn cyn iddi adael am y seremoni. Tra bod y paratoi yn mynd yn ei flaen mae’n gylfe i fi gael lluniau o’r briodferch a’r morwynion yn cael ei gwallt a cholur wedi’i i neud, lluniau o’r ffrog a’r gemwaith cyn i’r briodferch ei gwisgo a hefyd y blodau a’r ceir yn cyrraedd. Mae’n hefyd yn gyfle i ddal momentau sbesial fel rhoi’r ffrog ymlaen a’i dangos i’w’ thad a’i pharti priodas am y tro cynta’ sy’n momentau i’w trysori!

Os mae’r priodfab yn paratoi digon agos i’r priodferch yna mae’n bosib i fi tynnu lluniau o’r ddau ochr yn partoi, felly mae’n gyfle i’r briodferch a’r priodfab gweld y bwrlwm paratoadau’r bore pan maen’t yn dod draw i weld y lluniau ar ol y briodas. Os nagyw’r priodfab yn paratoi yn agos i’r briodferch yna mae yn bosib bwcio ail ffotograffy i ddal y momentau hyn.

Dydy pawb ddim yn hoff o’r syniad o ffotograffydd yn dod yn y bore ond y mantais fwya’ o fynd am y paratoadau’r bore yw mae’n gyfle i i bawb ddod i arfer gyda’r camera cyn y seremoni. Mewn sawl priodas mae e fel bod y parti priodas yn cael ofn y camera pan yn cyrraedd y seremoni oherwydd mae’r morwynion, mam y priodferch a’r priodferch llawn nerfs ac yna’n gallu ca’l sioc pan yn gweld y camera.

Dyma casgliad o luniau ar thema y paratoadau’r bore.

 

On the wedding morning I arrive at the bride’s house an hour and a half before she leaves for the ceremony, this gives plently of time for me to capture key moments like the brides hair and make up preparations, the arrival of the flowers and cars, and the special moments of putting the dress on and the dress reveal. These moments can be very emotional and therefore lovely memories to capture and treasure.

I can also cover the groom’s preparations if he is getting ready a mile o’r two away from the bride. When I’m booked for both preparations I will go to the grooms house first stay for roughly half an hour and then head on to the bride’s house. If they are too far from each other it is possible to hire a second shooter for just these moments.

Not everyone likes the idea of having their wedding morning preparations captured but I really find it an advantage it’s like a warm up. Everyone is used to the camera before the ceremony. I find that as nerves and emotionas ar running high when arriving at the ceremony bridesmaids and mother’s of the brides seem to have a shock to see the camera.

Here is a collection of images on the theme of the morning preparations.

Lluniau Priodas Gemma a Richie Pugh..
Oldwalls
Gwyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaveSave

SaveSave

#hunlun #selfie

Posted on :

Tybed a gwyddoch bod yr hunlun wedi bodoli ers 1839? Ond yn 2010 fe aeth yn ‘viral’ dros y byd pan ddaeth yr iphone 4 mas gyda’i ‘front facing camera’

Dyma erthygl diddorol gan y Guardian am hunluniau. A hefyd isod mae cyfres o luniau postiwyd ar instagram wythnos diwetha ar y thema hunlun mewn priodasau.

https://www.theguardian.com/technology/2013/jul/14/how-selfies-became-a-global-phenomenon

Did you know that photographic self portraits have been around since 1839? But it wasn’t until 2010 when the iphone 4 came out with a front facing camera which then became viral.

Here is an intesting article  by the guardian on  how it became a global phenomenon

https://www.theguardian.com/technology/2013/jul/14/how-selfies-became-a-global-phenomenon

Also below are last weeks instagram wedding selfie shots

 

Thema wythnos hyn… paratoadau’r bore

This weeks theme: #morningprep

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Plant mewn priodas | #weddingkids

Posted on :

Chi’mod beth? Dwi wrth fy modd yn papo plant. Dwi’n dwlu mynd mewn i’w byd bach nhw yn enwedig mewn priodasau. Ma’ gweld gwynebau morwynion bach yn goleuo lan wrth gweld y briodferch yn ei ffrog am y tro cynta’ mor lyfli… enwedig os taw ei mham neu aelod or teulu sy’n priodi.

Beth sydd wir yn sbesial am plant mewn priodasau yw eu bod nhw’n ymlacio oedolion a’r awyrgylch. Yn ystod un priodas eleni wrth i mab priodferch cerdded at allor unwaith welodd e ei dad waeddodd e “DADI!” Nath pawb chwerthin ac yna yn syth o’dd e fel se fe wedi torri’r ia!

I absolutley love photographing kids especially at weddings. I just love capturing their little world. In every wedding that I’ve shot kids seem to chill everyone out. At one wedding this year the bride’s son came down the aisle first and once he saw his dad he shouted at the top of his voice “DADDY!” It instantly broke the nervous icy tension that can occur during a ceremony… everyone just laughed it was such a lovely moment.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

#Twmpath – Instagram

Posted on :

Yn ddiweddar fi ‘di dechre joio pori trwy instagram unwaith ‘to a nawr yn teimlo bod angen i fi postio fwy o luniau i greu fwy o portfolio o beth mae celf calon lan i. Meddwl o’n i  efalle bydde fe’n syniad da i bostio  lluniau yn ddyddiol a dewis thema wythnosol.

Thema yr wythnos ‘ma o’dd  Twmpath….

Dros y blynyddoedd fi ‘di tynnu lluniau nifer o twmpathau ar draws Gymru a mae pob un wedi bod yn lot fowr o sbort. Mae Twmpath yn adloniant perffaith i ddechre’r parti nos achos ma pawb yn gallu ymuno mewn os i chi ddim yn hoffi dawnsio neu beidio mae e bownd o godi gwen os chi’n rhoi go!

Dyma’r casgliad o luniau wnes i postio ar instgram yr wythnos ‘ma.

Thema wythnos nesa’… ermmm nai adael chi ‘wbod bore fory.

<3

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

Pen-blwydd Hapus Ty Tawe

Posted on :
Pen-blwydd Hapus Ty Tawe.

 

Diolch o galon am y cyfleuoedd a’r cefnogaeth wyt wedi dangos i Celf Calon dros y blynyddoedd.

Joiwch y dathlu

celf calon.x

O.N Dyma casgliad o luniau gigs Gwener yr Grolsh ac ambell boster.

 

 

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Heno

Posted on :

Nol ym mis Gorffennaf cefais fy nghwahodd i beirniadu cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Haf Rhaglen Heno. Neithiwr roeddwn yn ffilmio’r cyhoeddi’r ennillydd lan ar traeth Borth, Ceredigion. Cyflwynwyr y rhaglen yma oedd Elin Fflur ac Alun Williams. Wrth i fi aros i ffilmio’r eitem cyfais cyfle i dynnu lluniau tu nol i’r llen.

 

 

 

 

 

 

Cystadleuaeth Lluniau priodas | Wedding photography Competition

Posted on :

 

BLOG pic_Cystadleuaeth dathlu 10 celf calon

I ddathlu 10 mlynedd o Celf Calon mae gen i gystadleuaeth arbennig iawn i chi! Ydych chi yn priodi yn 2018? Dyma eich cyfle i ennill lluniau priodas gwerth £1500 i gofnodi eich diwrnod arbennig. A’r cyfan sydd angen i chi wneud yw hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi eich enwau neu enwau’r cwpwl sydd yn priodi gyda dyddiad y briodas a rhannu’r neges. Pob lwc!

Telerau ac Amodau:

 1. I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rhaid hoffi tudalen Celf Calon ar facebook, nodi enwau y cwpwl sydd yn priodi a dyddiad y briodas, a rhannu’r neges. Rhaid i’r briodas fod ar ddyddiau Llun – Gwener yn ystod 2018
 2. Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn ar 17 Gorffennaf 2017 ac yn gorffen am 17:00 17 Awst 2017.
 3. Mae modd enwebu pâr i dderbyn y wobr trwy nodi eu henwau ar y neges ar facebook
 4. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap. Os yw dyddiad y briodas wedi archebu gan Celf Calon yn barod, bydd enillydd arall yn cael ei ddewis.
 5. Bydd yr enillydd yn cael eu hysbysu trwy Facebook ac fe fydd ganddynt 14 diwrnod i gadarnhau’r wobr.
 1. Bydd Celf Calon yn teithio i unrhywle yng Nghymru i dynnu y lluniau, ond nid yw’r wobr yn cynnwys costau teithio.  Fe fydd cost am deithio i’r briodas, ac am lety os yn berthnasol.
 1. Bydd yr wobr yn cynnwys tynnu lluniau priodas o’r paratoadau’r bore tan y ddawns gyntaf, golygu’r lluniau a darparu lluniau ar ffon gof. Os fyddwch chi am unrhyw llyfrau neu prints bydd angen eu prynu yn ychwnaegol.
 2. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i unrhywun arall
 3. Nid oes modd trosglwyddo’r wobr i arian neu unrhyw wobr arall
 4. Os yw’r pâr wedi archebu a thalu blaendal i Celf Calon yn barod, neu unrhyw ffotograffydd arall, ni fydd modd cynnig y wobr
 5. Mae gan Celf Calon yr hawl i newid y rheolau
 6. Bydd hawl gan Celf Calon i ddefnyddio’r lluniau ar gyfer hyrwyddo
 7. Dim ond un ymgais i bob cwpwl.

To celebrate 10 years of Celf Calon I have a very special competition to announce! Are you getting married in 2018? This is your chance to win photographs of your special day, worth £1500. All you need to do is like my page Celf Calon on facebook, note your names or the names of the couple getting married with the wedding date and share the message. Good luck!

Terms and Conditions:

 1. To take part in the competition, you must like like Celf Calon page on facebook, note the names of the couple getting married and the wedding date, and share the message. The wedding must be on a date Monday – Friday during 2018.
 2. The competition starts on 17 July 2017 and finishes at 17:00 17 August 2017.
 3. You can nominate a pair to receive the prize by noting their names on facebook.
 4. The winner will be chosen randomly.  If the wedding date is already booked by Celf Calon, another winner will be chosen.
 5. The winner will be notified through Facebook and they’ll have 14 days to confirm the prize.
 6. Celf Calon will travel to anywhere in Wales to the wedding, but the prize doesn’t include travel costs. Travel costs will be charged, and accommodation if applicable.
 7. The prize includes taking images of the wedding from the preparation in the morning until the first dance, editing the images and providing the edited images on a memory stick.  If you would like books or prints they will need to be purchased seperately.
 8. The prize is not transferable to another person
 9. No part of a prize is exchangeable for cash or any other prize.
 10. If the pair have already booked and paid a deposit to Celf Calon already, or any other photographer, the prize won’t be valid
 11. Celf Calon holds the rights to change the rules
 12. Celf Calon reserves the rights to use all material from the wedding for promotional purposes
 13. Only one entry per couple